انواع مقاطع پروفیل

فریم – کد AB-6001

مولین – کد AB-6002

سش پنجره- کد AB-6003

سش درب- کد AB-6004

پنل- کد AB-007

زهوار دو جداره- کد AB-006

زهوار تک جداره- کد AB-005