ضمانت نامه ها و بیمه نامه

آبایان صنعت با ضمانت نامه و ایجاد بیمه نامه برای پروفیل های تولیدی خود تا حد زیادی شرایط آسودگی و رضایت را در خریداران فراهم آورده است. بیمه نامه و ضمانت نامه شامل تغییر حالت ، تغییر رنگ و …می باشد. این ضمانت نامه ها برای محصولات تولیدی صادر می شود.