ارتباط با ما


راه های ارتباط با گروه تولیدی آبایان پروفیل

تلفن های تماس فروش پروفیل UPVC

ردیفواحد مربوطهشماره های تماسداخلی
1کارشناس فروش061-4226422049
2کارشناس فروش061-4226422136
3کارشناس فروش061-4226422243
4کارشناس فروش061-4226422354
5حسابداری061-4226422434
6 روابط عمومی061-4226422548
7بازرسی38

تلفن های تماس فروش درب و پنجره UPVC

ردیفواحد مربوطهشماره های تماسداخلی
1کارشناس فروش061-3334027712
2کارشناس فروش061-3334276014
3اپراتور 061-337249261